برگزاری جلسه سرپرست و کارشناس اداره مشاوره با مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسئول واحد توانمندسازی اساتید

در این جلسه ابتدا درمورد ضرورت توانمند سازی اساتید مشاور و برنامه های اداره مشاوره در این زمینه به تبادل نظر پرداخته شد.
در ادامه مقرر گردید پس از مکاتبه های مربوطه، از ابتدای مهرماه، این کارگاه ها اجرا گردد.