شرکت سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان در کمسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی

این جلسات که با حضور دکتر صادقی، دکتر عقدک و دیگر اعضاء کمیسیون در دفتر مدیر امور آموزشی دانشگاه تشکیل گردید، درخواستها و مدارک ارائه شده دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی مورد بررسی قرار گرفت و پس از مصاحبه با دانشجویان متقاضی، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.