برگزاری جلسه هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی با همکاری اداره مشاوره و سلامت روان و معاونت آموزشی دانشکده پزشکی

در این جلسه که با حضور سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و مسئولین آموزشی دانشکده پزشکی برگزار گردید، ابتدا درمورد غربالگری دانشجویان جدیدالورود رشته پزشکی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
سپس فرایند پیگیری دانشجویان از طریق دفتر مشاوره، اساتید مشاور و معاونت آموزشی دانشکده بررسی  گردید.