برگزاری اولین جلسه شورای تامین بهداشت روان توسط اداره مشاوره و سلامت روان با حضور ریاست دانشگاه

باتوجه به اینکه هدف از تشکیل این شورا کمک به تعمیم خدمات بهداشت روانی در عرصه های مختلف محیط دانشگاهی و کمک به استقرار فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره سلامت نگر در بین دانشجویان می باشد، این جلسه باحضور ریاست محترم دانشگاه و دیگر اعضا تشکیل شد‌.
در این جلسه درخصوص لزوم عملیاتی شدن آئین نامه استاد مشاور، فعال شدن هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی در کلیه دانشکده ها و لزوم فعالیت گروه همتایاران سلامت روان ، دانشجوی همیار استاد و همچنین استفاده از ظرفیت های کار دانشجویی و ارایه خدمات سطح بندی شده سلامت روان در سه سطح ، به بحث و تبادل نظر پرداخته شد که ضمن موافقت با این فرایندها، مقرر گردید این مباحث در قالب یک بسته به هم مرتبط در شورای دانشگاه نیز به سمع و نظر اعضاء محترم گذاشته شود.
درپایان مقرر گردید در زمینه نشر فرهنگ بهداشت روان دانشجویی در کلیه اقدامات جاری در معاونت های دانشجویی ، فرهنگی و آموزشی کمک شود ‌.