برگزاری جلسه کمیته تعامل با دانشجویان آسیب پذیر توسط اداره مشاوره و سلامت روان

در این جلسه ابتدا با ۵ نفر از دانشجویان ارجاع شده به این کمیته، مصاحبه به عمل آمد و درخصوص وضعیت روحی روانی و تحصیلی آنان به تبادل نظر پرداخته شد و پیشنهادات لازم ارائه گردید.