شرکت سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان در کارگروه کارشناسی شورای آموزشی

در این جلسه درخصوص فرایند اجرایی کردن آیین نامه اساتید مشاور به تبادل نظر پرداخته شد.