برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان پیرامون برنامه های عملیاتی اداره مشاوره و سلامت روان

در این جلسه که در اتاق جلسات شورای دانشکده پزشکی برگزار گردید به سطوح سه گانه خدمات اشاره گردید.
سپس درمورد برنامه های عملیاتی این اداره تبادل نظر شد و مقرر گردید هرکدام از کارشناسان، براساس شرایط دانشکده ها، اقدامات را اولویت بندی نمایند.