کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

کارکنان اداره مشاوره و سلامت روان

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

آزاده استقلالیان

کارشناس و مشاور دانشکده و خوابگاه

عباس پورعسگر

مشاور خوابگاه

علیرضا ترکان

مشاور دانشکده و خوابگاه

http://csa.mui.ac.ir/sites/csa.mui.ac.ir/files/personel/torkan_0.jpg

منیر جمشیدی

کارشناس مرکز و خوابگاه

منیژه حسینی

کارشناس دانشکده داروسازی

پریا حیدری

مشاور دانشکده

دکتر غلامرضا خیرآبادی

روانپزشک

مهرانگیز دیری

مددکار

امین زیرک باش

مشاور دانشکده و خوابگاه

http://csa.mui.ac.ir/sites/csa.mui.ac.ir/files/moshavere/zirakbash_0.jpg

سودابه شریفیان

کارشناس مرکز

بتول صالحی

کارشناس و مشاور تحصیلی

فرهاد صبوری

مشاور دانشکده و خوابگاه

http://csa.mui.ac.ir/sites/csa.mui.ac.ir/files/personel/sabori_0.jpg

نسرین صرافان

مشاور دانشکده

زهرا طغیانی

مشاور دانشکده و خوابگاه

http://csa.mui.ac.ir/sites/csa.mui.ac.ir/files/personel/toghyani.jpg

سمیه طیاری

کارشناس مرکز و دانشکده بهداشت

پروین عابدی

 

کارشناس دانشکده های پرستاری و دندانپزشکی

 

مرتضی علی بیک

مشاور تحصیلی

http://csa.mui.ac.ir/sites/csa.mui.ac.ir/files/moshavere/dr.bik.jpg

فرزانه قاسمی

کارشناس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

حمید نصیری

روان شناس بالینی مرکز

http://csa.mui.ac.ir/sites/csa.mui.ac.ir/files/moshavere/dr.nasiri.jpg

نیره وکیل زاده

مشاور خوابگاه

http://csa.mui.ac.ir/sites/csa.mui.ac.ir/files/personel/vakilzade.jpg

زهره یاری

کارشناس دانشکده توان بخشی