درباره مرکز

معرفی اداره:

از آنجایی که دانشجویان در کشور ما از منزلت و احترام ویژه اي برخوردار هستند، کوشش بـراي تـامین
سلامت همه جانبه آنان، درواقع در جهت سلامت و بهبود جامعه امروز و فردا به حساب می آید .
دانشجویان دانشگاهها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول خود و شرایطی که باعث بحران در زنـدگی
می شود، به ویژه در سالهاي ورود به دانشگاه فشارها و ناراحتی هاي بیشتري را تجربه می کنند کـه ایـن
مسئله لزوم خدمات مراکز راهنمایی و مشاوره را در دانشکده ها و خوابگاهها تبیین می کند .
اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت خود را از سال ۷۴شروع نمود و به تدریج با رویکرد جدید رشد و سلامت نگر در ارائه خدمات مشـاوره بـه دانشـجویان ، اسـاتید و کارمنـدان در فعالیتهاي خود ارتقاء داشته است به نحوي که ۷بار در بین مراکز مشاوره دانشـگاه هـاي علـوم پزشـکی کشور حایز رتبه اول گردیده و آمار مراجعان دانشجو براي مشاوره فردي و گروهی به طور پیوسته در حال افزایش بوده است .

این اداره داراي یک دفتر مرکزي و شعبات متعددي در سطح دانشگاه می باشد. از جمله :

 

دفاتر خوابگاه ها

دفاتر دانشکده ها

دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد

دفتر مشاوره دانشکده پزشکی

دفتر مشاوره خوابگاه شهید میرباقري

دفتر مشاوره دانشکده داروسازي

دفتر مشاوره خوابگاه سیدالشهداء

دفتر مشاوره دانشکده بهداشت و تغذیه

دفتر مشاوره خوابگاه شهید همت

دفتر مشاوره دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

دفتر مشاوره خوابگاه دانش

دفتر مشاوره دانشکده توان بخشی

دفتر مشاوره خوابگاه کوثر

دفتر مشاوره دانشکده فناوریهاي نوین

دفتر مشاوره خوابگاه جی

دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی

دفتر مشاوره خوابگاه شهید ردانی و خرازي

دفتر مشاوره دانشکده پرستاري و مامایی

دفتر مشاوره پیشرفت تحصیلی

دفتر مشاوره مرکز بهداشت

 

 

اهداف اداره مشاوره و سلامت روان:

به طور کلی هدف خدمات راهنمایی و مشاوره به دانشجویان کمک به آنان در راستاي داشتن یک زنـدگی
با نشاط، سالم، و با انرژي با هدف رو به پیشرفت است بطوریکه بتواند پلکان ترقی را یکی پس از دیگري
پشت سر گذارد. کمک به این موجود مقدس در حال رشد کمک به توسعه جامعه است.
هدف دیگر این خدمات این است که به دانشجویان کمک کند از قرار گرفتن در مسـیرهایی کـه موجـب
تباهی توانمندیها، استعدادها و شخصیت او می شود جلوگیري نماید. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از
سرمایه هاي معنوي و اجتماعی جامعه محسوب می شوند، آنان گرانبهاترین و کمیاب ترین سـرمایه هـاي
اجتماعی هستند که آسیب رسیدن به هر یک موجب تباهی بزرگی براي اکنون وآینده جامعه خواهـد بـود.
لذا براي مرکز مشاوره دانشجویان بسیار مهم است که هیچ دانشجویی در زنـدگی تحصـیلی، خـانوادگی،
فردي، اجتماعی و معنوي خود دچار چالشهاي خطرناك نشود و چنانچه در این راسـتا گرفتـار مشـکلاتی
گردید دست حمایت خود را مشتاقانه به سوي او دراز خواهد کرد تا وي را در راستاي رسیدن به مرحلـه
کمال انسانی که شایسته هستی او است یاري نماید.

به طور کلی اهداف این اداره عبارتند از :

  1. رشد سلامت روحی و روانی دانشجویان
  2. رشد و شکوفایی استعداد دانشجویان
  3. پیشگیري از مسائل و مشکلات عاطفی- رفتاري
  4. ارتقاء سطح کیفی و کمی بهداشت روانی دانشجویان
  5. افزایش رضایتمندي دانشجویان و پرسنل دانشگاه از فعالیتهاي مرکز راهنمایی و مشاوره
  6. کاهش مشکلات رفتاري دانشجویان مثل افسردگی ، اضطراب و ...
  7. افزایش زمینه استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات مختلف مرکز مشاوره
  8. پیشگیري از افت تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی