معاون دانشجویی فرهنگی

دکتر سید محسن حسینی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:  ۳۷۹۲۴۵۰۰ ،۳۷۹۲۴۵۰۱

تلفن مستقیم:۳۶۶۹۰۸۰۰

ایمیل:  hosseini@hlth.mui.ac.ir