مشاور اجرایی معاون دانشجویی فرهنگی

آقای رضا تاجمیر ریاحی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:  ۳۷۹۲۴۵۴۵ ۳۷۹۲۴۵۴۶

تلفن مستقیم:۳۶۶۸۳۱۲۵

ایمیل:  csa@mui.ac.ir