آیین ملی احداث تندیس جشنواره فرشته سلامت به دانشجویان فعال در مبارزه با ویروس کرونا