جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان در این جلسه ابتدا موارد مطرح شده در جلسه قبلی مورد بحث قرار گرفته و مقرر گردید با توجه به این که موضوع فضای فیزیکی تشکل ها مربوط به شرح وظایف شورای نظارت بر تشکل ها می باشد، تصمیم گیری نهایی در این خصوص به این شورا محول گردد. برگزاری برنامه های بزرگداشت ایام رحلت امام خمینی (ره) موضوع بعدی مطرح شده در جلسه بود که مقرر گردید برنامه های اجرایی به صورت مشترک بین تشکل ها و با محوریت نهاد رهبری تدوین و به شورا ارائه گردد.

در ادامه توضیحاتی در مورد هفته خوابگاه های دانشجویی و ویژه برنامه های معاونت دانشجویی فرهنگی در این هفته برای حضار ارائه گردید