اعضای شورا مرکزی کانون فرهنگی هنری "پَرَن" مشخص شدند

به گزارش مفدا اصفهان ابتدا در مورد فعالیت های کانون در  سال ۹۸ بحث و تصمیم گیری شد و تقویم فعالیت های کانون در  این سال تدوین شد. سپس در مورد انتخاب اعضای شورای مرکزی تبادل نظر صورت پذیرفتکه در نهایت آقاین و خانم ها محمد مهدی غلامیان، سنا چگینی، زهرا شیاسی، المیرا محمدی و احمد بابایی به عنوان اعضای اصلی و امیر علی ابراهیمی و شقایق سرلک به عنوان اعضای علی البدل مشخص شدند.