جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان در این جلسه دکتر طاهره چنگیز با اشاره به فرصت مناسب تعطیلات و زیرساخت های مناسب، بر برگزاری اردوی راهیان نور مناطق غرب در صورت امکان اجرایی تاکید کرد. تشویق انتشار نشریات دانشجویی به صورت مجازی و طرح رصد فرهنگی دانشجویان دانشگاه از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.