مدیر دانشجویی

 

دکتر ناظم قاسمی

مدیر دانشجویی

نشانی:معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس پست الکترونیک:

تلفن:۳۷۹۲۴۵۰۱