معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از خوابگاه شهید خرازی بازدید کرد

به گزارش مفدا اصفهان در این بازدید علاوه بر "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیر دانشجویی و مشاور اجرایی معاونت نیز حضور داشتند.

گفتنی است، در این بازددید امور عمرانی و پروژه‌های در دست تعمیر خوابگاه های شهیر خرازی و ردانی پور مورد بررسی قرار گرفت و بر اتمام هرچه زودتر برنامه های عمرانی تاکید شد.