قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

  • تذکرات مهم :
  •   شماره اتاق انتخاب شده توسط متقاضی در موقع ثبت نام فرضی می باشد و تاریخ توزیع فرم های تعیین هم اتاقی متعاقبا اعلام می گردد.
  •   دانشجویانی که تاکنون تعهد محضری خود  را تحویل نداده اند به درخواست اسکان آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  •   تکمیل فرم درخواست سکونت به منزله تعلق قطعی خوابگاه نمی باشد.
  •   دانشجویان دوره پردیس بین الملل مجاز به ثبت نام نیستند.
  •   زمان توزیع معرفی نامه واجدین شرایط جهت ارائه به خوابگاه متعاقبا اعلام می گردد.
  •  دانشجویان فاصله نزدیک، انتقالی، جابجایی و سنواتی در الویت اسکان نمی باشند. اداره امور خوابگاهها
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۳۷۹۲۴۵۰۹-۰۳۱ (برادران) و ۳۷۹۲۴۵۱۰-۰۳۱ (خواهران) تماس حاصل فرمائید.