قابل توجه برگزیدگان مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت و مسابقه قرآنی طرح یک درصد کانون زمر

لطفا منتخبین گرامی (طبق لیست اسامی) اطلاعات زیر را به آدرس

Haghshenas1828@gmail.com

ارسال فرمایید؛

- شماره حساب از بانک رفاه

- شماره شبای حساب از دیگر بانک ها (در صورت نداشتن حساب بانک رفاه)

- نام و نام خانوادگی

- رشته مسابقه

- رتبه کسب شده

اسامی منتخبین مرحله دانشگاهی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت

اسامی منتخبین مسابقه قرآنی طرح یک درصد کانون زمر