جلسه شورای معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

به گزارش مفدا اصفهان  در این جلسه "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی با اشاره به تشکیل شورای راهبردی فعالیت های علمی دانشجویی به ریاست رئیس دانشگاه، بر ساختارمند شدن فعالیت های انجمن های علمی و لزوم حمایت از این انجمن ها تاکید کرد. در ادامه کارشناس نشریات معاونت دانشجوی فرهنگی گزارشی از فعالیت های نشریات دانشجویی در هر دانشکده برای حضار ارائه نموده و در مورد نحوه فعالیت این نشریات و حمایت معاونین دانشکده ها از این نشریات بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

"دکتر جعفری" معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری نیز گزارش جامعی از فعالیت های صورت گرفته در این دانشکده در سال تحصیلی جدید برای حضار ارائه نمود.