بازدید مدیران دانشگاه از خوابگاه دانشجویی شهید میرباقری

 

به گزارش مفدا اصفهان که مدیران معاونت و نهاد رهبری نیز حضور داشتتند، "دکتر سیدمحسن حسینی" معاون دانشجویی فرهنگی در جمع دانشجویان خوابگاه گفت: امروز همه مدیران به اتفاق مسئول محترم نهاد این جا حضور دارند، تا دانشجویان بدون واسطه و مستقیم بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مسائل خوابگاه بیان کنند.

در ادامه دانشجویان به بیان نقطه نظرات خود در مورد مسائل خوابگاه خود پرداختند. کیفیت غذا، حذف اتاق سایت، کندی سرعت اینترنت، کمبود برنامه های فرهنگی و مذهبی در خوابگاه، گران بودن اردوی های دانشجویی و اعمال جریمه های مالی سیستم تغذیه، بخشی از مسائل مطرح شده توسط دانشجویان و نماینده شورای صنفی خوابگاه در این جلسه بود.

بعد از ارائه نظارت دانشجویان، مدیران مربوطه در مورد مسائل مطرح شده توسط دانشجویان توضیحات خود را مطرح کردند و مقرر گردید موارد قابل انجام را در خوابگاه اجرا کنند.