اسامی برندگان مسابقات فرهنگی دانشگاه اعلام شد

بنا بر اعلام مدیریت فرهنگی برگزیدگان این سه مسابقه می توانند جهت دریافت جوایز خود به معاونت دانشجویی فرهنگی اتاق شماره ۳۱ مراجعه کنند.