ارتباط با ما

تلفن:۲۰-۳۷۹۲۹۱۲۲-۰۳۱

تلفن دبیرخانه:۳۷۹۲۳۰۰۷-۰۳۱

تلفن مستقیم:۳۶۶۹۳۱۴۴-۰۳۱

فاکس:۳۶۶۹۳۱۴۴-۰۳۱

 پست الکترونیکی: Enzebati@mui.ac.ir

سامانه پیام کوتاه:۳۰۰۰۷۰۳۰۵۰

آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.