آئین نامه تبین فراخوان هشتمین جشنواره فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور