مدیر تربیت بدنی

دکتر حسین اسماعیلیان

مدیر تربیت بدنی

نشانی:مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:۳۷۹۲۳۳۱۴ و ۳۷۹۲۳۳۱۳