تماس

 راهنمای تلفن معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام واحد

نام  مسئول

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر حسینی

۳۶۶۹۰۸۰۰

۳۶۶۸۳۱۲۵

۳۰۳۰

۳۰۳۳

 

۳۶۶۸۹۶۹۵

معاون اجرایی

آقای رضا تاجمیر

۳۶۶۹۰۸۰۰

۳۶۶۸۳۱۲۵

۳۰۳۰

۳۰۳۳

۳۶۶۸۹۶۹۵

مدیریت امور دانشجویی

آقای اسماعیلی

۳۶۶۸۵۹۰۱

۳۶۶۹۴۳۷۸

۳۰۵۳

۳۰۳۱

 

مدیریت امور فرهنگی

آقای فزوه

۳۶۶۸۵۹۰۱

۳۰۵۳

۳۰۳۱

مدیریت تربیت بدنی

آقای دکتر کریمیان

 

۳۳۱۴-۳۳۱۳

نگهبانی  تربیت بدنی

 

 

۳۱۰۹

 

کارشناسان تربیت بدنی

خانم ها یقینی-خلیلی

 

۳۳۱۹

 

کارشناسان تربیت بدنی

آقایان نفری - رمضانی

 

۳۳۱۷

 

کارشناسان تربیت بدنی

آقایان صادقی و زمانی

 

۳۳۱۶

 

کارشناسان تربیت بدنی

آقایان چرخابی حسینی نژاد

 

۳۳۱۸

 

امور فرهنگی خوابگاهها-نشریات- امور کانونها

خانم ها ثمره- سلطانی- صفری

 

۳۰۵۲

 

امور فرهنگی اساتید و تحقیقات

خانم  صادقپور

 

۳۰۸۷

 

امورفرهنگی و هنری- امور رهنگی دانشکده ها

خانم ها کریمی

 

۳۰۵۱

 

مرکز قرآن و عترت- اداره فوق برنامه

آقایان حق شناس- گلکار

 

۳۰۴۷

 

تبلیغات و امور پژوهش فرهنگی

آقایان ثابت پی

 

۳۰۳۲

 

دفتر تالار  دکتر شریعتی

آقای باغی

۳۶۶۸۴۴۵۷

۹۱۲۳

 

سرپرست اداره رفاه دانشجویان

آقایان نصیری

 

۳۰۳۶

۳۶۶۹۳۴۲۸

رفاه دانشجویان

آقای نیک خواه خانم ها میهمان نواز بازیارپور

 

۳۰۳۵

 

سرپرست امور خوابگاه ها

آقای قاسمی- اعرابی

۳۶۷۰۰۱۱۵

۳۰۴۴

 

اداره امور خوابگاه ها

خانم ها سعیدی-فاضلیان

 

۳۰۴۳

 

اداره امور خوابگاه ها

خانم ها ملکی- نیسی

 

۳۰۸۶

 

خوابگاه میر باقری

خانم باستانی

۳۶۶۸۶۹۰۰

_

 

خوابگاه میلاد- کرمانی

خانم دادخواه

۳۶۶۸۹۸۰۱

_

 

خوابگاه سیدالشهداء

خانم فهمیده

۳۶۵۱۶۲۵۰

_

 

خوابگاه خود گردان خوارزمی ( واحد پسران)

آقایان حمزوی- کلانتر

۳۶۵۱۳۰۰۹

_

 

خوابگاه کوثر

آقای  محمد ذبیحی

۲۴-۳۷۷۷۲۸۲۵

 

خوابگاه خود گردان زمرد  ( واحد دختران)

خانم علیزاده

۳۶۲۶۴۲۰۶

 

خوابگاه خودگردان محتشم کاشانی( واحد دختران)

خانم علیزاده

۳۶۲۶۴۲۰۶-۳۶۲۹۵۱۹۶ 

 

خوابگاه خرازی-ردانی پور

آقای صفدریان

۳۶۶۸۳۵۵۴

 

خوابگاه جی

آقای طاهریان

۳۵۲۳۰۵۹۸-۳۵۲۱۵۰۰۳

 

سرپرست تاسیسات و طرحهای عمرانی

آقایان ملکی

 

۳۰۴۲

انبار

آقای احمدی

 

۳۹۶۱

سرپرست مرکز بهداشت

آقای جوادیان

۳۶۶۹۸۰۶۶

۳۰۶۰-۱۳

حسابداری

آقایان  اميني-ناظمي

 

۳۰۳۷

حسابداری

آقایان جعفری- کوچکیان- مختاری

 

۳۰۳۸

حسابداري تعهدي

خانم ها انسان دوست- شاهمرادي

 

۳۰۳۸

مرکز مشاوره

آقای دکتر فریدفر

۳۶۶۹۳۱۴۳

۹۰۳۵

کارشناسان مشاوره

شریفیان- صبوری

 

۹۰۳۵

سرپرست امور اداری و عمومی

آقای اعرابی

۳۶۶۸۷۱۱۸

۳۰۳۴

امور اداری

آقایان اسکندری- ذبیحی

 

۳۰۴۰

روابط عمومی

آقای براتی

 

۳۰۹۶

امور رفاهی

آقای آبکار

 

۳۰۴۰

اداره کار گزینی

خانم رسولیان

 

۸۵۳۳

واحد رایانه

مهندس شفیع زادگان- مرادی خانم سرجویی

 

۳۰۳۹

دبیر خانه

محمد خواه قدیری- بهارلوئی

 

۳۰۴۲

تایپ و تکثیر

خانم نجار

 

۳۰۴۱

تدارکات

آقایان دهقان زیدی-بهمن زیاری-حسینی

 

۳۰۴۵

تاسیسات سلف مرکزی

آقایان جلالی- رحمانی- قربانی

 

۳۱۴۵

سلف خلیج فارس

آقای مشایخی- خانم سیاسی

۳۶۶۸۷۷۰۳