تماس

 راهنمای تلفن معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام واحد

نام  مسئول

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

فاکس

معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر حسینی

۳۶۶۹۰۸۰۰

 

۴۵۰۰

۴۵۰۱

 

۳۶۶۹۰۸۰۰

معاون اجرایی

آقای رضا تاجمیر

۳۶۶۸۳۱۲۵

۴۵۴۵

۴۵۴۶

۳۶۶۸۳۱۲۵

مدیریت امور دانشجویی

آقای اسماعیلی

 

 

۴۵۰۱

 

مدیریت امور فرهنگی

آقای فزوه

۳۶۶۸۳۱۲۵

۴۵۴۵

۴۵۴۶

مدیریت تربیت بدنی

آقای دکتر کریمیان

 

۳۳۱۴-۳۳۱۳

نگهبانی  تربیت بدنی

 

 

۳۱۰۹

 

کارشناسان تربیت بدنی

خانم ها یقینی-خلیلی

 

۳۳۱۹

 

کارشناسان تربیت بدنی

آقایان نفری - رمضانی

 

۳۳۱۷

 

کارشناسان تربیت بدنی

آقایان صادقی و زمانی

 

۳۳۱۶

 

کارشناسان تربیت بدنی

آقای حسینی نژاد

 

۳۳۱۸

 

امور فرهنگی خوابگاهها-نشریات- امور کانونها

خانم ها ثمره- سلطانی- رفیعی

 

۴۵۷۸

۴۵۷۹

۴۵۸۰

۴۵۸۱

 

امور فرهنگی اساتید و تحقیقات

خانم  صادقپور

 

۴۵۳۰

 

امورفرهنگی و هنری- امور رهنگی دانشکده ها

خانم ها کریمی

 

۴۵۷۰

۴۵۷۱

 

مرکز قرآن و عترت- اداره فوق برنامه

آقایان حق شناس

 

۴۵۷۵

۴۵۷۶

 

تبلیغات و امور پژوهش فرهنگی

آقایان ثابت پی

 

۴۵۷۴

 

دفتر تالار  دکتر شریعتی

آقای باغی

۳۶۶۸۴۴۵۷

۹۱۲۳

 

سرپرست اداره رفاه دانشجویان

آقایان نصیری

 

۴۵۰۵

 

رفاه دانشجویان

آقای نیک خواه خانم ها میهمان نواز بازیارپور

 

۴۵۰۶

۴۵۰۷

 

سرپرست امور خوابگاه ها

آقای قاسمی- اعرابی

۳۶۷۰۰۱۱۵

۴۵۰۴

 

اداره امور خوابگاه ها

خانم ها سعیدی-فاضلیان

 

۴۵۰۹

۴۵۱۰

 

اداره امور خوابگاه ها

خانم ها ملکی- نیسی

 

۴۵۰۹

۴۵۱۰

 

خوابگاه میر باقری

خانم باستانی

۳۶۶۸۶۹۰۰

_

 

خوابگاه میلاد- کرمانی

خانم دادخواه

۳۶۶۸۹۸۰۱

_

 

خوابگاه سیدالشهداء

خانم فهمیده

۳۶۵۱۶۲۵۰

_

 

خوابگاه خود گردان خوارزمی ( واحد پسران)

آقایان حمزوی- کلانتر

۳۶۵۱۳۰۰۹

_

 

خوابگاه کوثر

آقای  محمد ذبیحی

۲۴-۳۷۷۷۲۸۲۵

 

خوابگاه خود گردان زمرد  ( واحد دختران)

خانم علیزاده

۳۶۲۶۴۲۰۶

 

خوابگاه خودگردان محتشم کاشانی( واحد دختران)

خانم علیزاده

۳۶۲۶۴۲۰۶-۳۶۲۹۵۱۹۶ 

 

خوابگاه خرازی-ردانی پور

آقای صفدریان

۳۶۶۸۳۵۵۴

 

خوابگاه جی

آقای طاهریان

۳۵۲۳۰۵۹۸-۳۵۲۱۵۰۰۳

 

سرپرست تاسیسات و طرحهای عمرانی

آقایان ملکی

 

۴۵۲۴

انبار

آقای احمدی

 

۳۹۶۱

سرپرست مرکز بهداشت

آقای دکتر فریدفر

۳۶۶۹۸۰۶۶

۳۰۶۰-۱۳

حسابداری

آقایان  اميني-ناظمي

 

۴۵۲۶

حسابداری

آقایان جعفری- کوچکیان- مختاری

 

۴۵۲۸

حسابداري تعهدي

خانم ها انسان دوست- شاهمرادي

 

۴۵۲۷

مرکز مشاوره

آقای دکتر فریدفر

۳۶۶۹۳۱۴۳

۹۱۲۹

کارشناسان مشاوره

شریفیان- صبوری

 

۹۰۳۵

سرپرست امور اداری و عمومی

آقای اعرابی

۳۶۶۸۷۱۱۸

۴۶۰۰

امور اداری

آقای امامی

 

۴۶۰۰

روابط عمومی

آقای براتی

 

۴۵۳۱

امور رفاهی

آقای آبکار

 

۴۵۳۲

اداره کار گزینی

خانم رسولیان

 

۸۵۳۳

واحد رایانه

مهندس شفیع زادگان- مرادی خانم سرجویی

 

۴۵۳۶

۴۵۳۷

۴۵۳۸

دبیر خانه

محمد خواه قدیری- بهارلوئی

 

۴۵۲۵

تایپ و تکثیر

خانم نجار

 

۴۵۰۲

تدارکات

آقایان دهقان ذبیحی-بهمن زیاری-حسینی

 

۴۵۲۲

۴۵۲۰

تاسیسات سلف مرکزی

آقایان جلالی- رحمانی- قربانی

 

۳۱۴۵

سلف خلیج فارس

آقای مشایخی- خانم سیاسی

۳۶۶۸۷۷۰۳

 

نقلیه آقای خلج   ۴۵۹۰