فرم ثبت نام داوطلبین در بیست و یکمین دوره انتخابات شورای صنفی خوابگاه

بسمه تعالی

فرم ثبت نام داوطلبین در بیست یکمين دوره انتخابات شورای صنفی خوابگاه سال ۹۷

تذکرات

داوطلبین  می بایست:

  - بیش از یک ترم مشروطی آموزشی نداشته باشند.

  -مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار میگردد کمتر از ۲ ترم نباشد.

  -دانشجویان مشمول قوانین آموزشی مهمان ، نمی توانند عضو شورای صنفی شوند.

  - مسئولیت و عضویت در شورای صنفی مرکزی تشکل های اسلامی و سیاسی در داخل دانشگاه نداشته باشند.

  -حداقل یک ترم ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده باشند و در صورت انتخاب شدن حداقل یکسال در خوابگاهی که عضو شورای آن شده اند ساکن بماند.