واحد رفاه

حسن نصيري

سرپرست اداره رفاه دانشجويان

داخلی :۴۵۰۵

سپیده بازيار پور

کارشناس  اداره رفاه دانشجويان

داخلي :۴۵۰۶

مهناز مهمان نواز

کارشناس اداره رفاه دانشجويان

داخلي :۴۵۰۷

حسن نیکخواه

کارشناس اداره رفاه دانشجويان

داخلی :۴۵۰۶

 

پروین محمدی

کارشناس اداره رفاه دانشجويان

داخلی :۴۵۰۷