قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مهرماه ۹۷

دانشجویان محترم بمنظور تسریع در مراحل ثبت نام و تکمیل مدارک می توانند

فرمها و اطلاعیه ها ی مربوطه را از بخشهای ذیل دریافت و چاپ نموده و در صورت نیاز  تکمیل

و آنرا به واحد مربوطه ارائه نمایند.

 

معرفی واحدها

تکمیل فرمهای ضروری

آیین بازگشایی دانشگاه

پرسشنامه پژوهشی رسد

اطلاعیه های خوابگاه

شناسنامه سلامت

مرکز بهداشت دانشجویان

فرم اطلاعات عمومی دانشجو

(ویژه دانشجویان دخترمتقاضی خوابگاه)

مرکز مشاوره دانشجویان

فرم تعهد محضری

اداره تغذیه

بانک اطلاعات فرهنگی

مدیریت تربیت بدنی

 

مدیریت فرهنگی

 

اداره رفاه دانشجویان

 

شورای انضباطی دانشجویان

 

نقشه راهنمای دانشگاه