مرکز راهنمایی و مشاوره

 

دکتر جلیل فرید فر

سرپرست مركز راهنمائي ومشاوره

email: moshaver@mui.ac.ir ا

تلفن : ۹۰۳۵

                                           

دکترسید نعمت ا...ابطحی

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

دکترحمید نصیری

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

دکترمرتضی علی بیک

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

فرهاد صبوري

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

email: moshaver@mui.ac.ir این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

تلفن : ۹۰۳۵

سودابه شريفيان

كارشناس مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

نسرين صرافان

مشاورمركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

زهرا طغیانی

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

امین زیرک باش

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

آزاده استقلالیان

مشاورمركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

 

 

پروين عابدي

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

بتول صالحی

كارشناس ارشد مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

 

پریگل پورهمایون

کارشناس ارشد مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

نیره وکیل زاده

 

کارشناس ارشد مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵

علیرضا ترکان

مشاور مركز راهنمائي ومشاوره

تلفن : ۹۰۳۵