سرپرست مرکز راهنمایی و مشاوره

دکتر جلیل فرید فر

سرپرست مرکزراهنمایی و مشاوره

نشانی : مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پست الکترونیک:jalilfaridfar@mail.mui.ac.ir

تلفن:۳۷۹۲۹۰۳۵