سرپرست مرکز راهنمایی و مشاوره

دکتر کیومرث فرح بخش

سرپرست مرکزراهنمایی و مشاوره

نشانی : مرکز راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن:۳۷۹۲۹۰۳۵