سرپرست اداره

 

 

 

دکتر جلیل فرید فر
سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان
تلفن:۳۷۹۲۹۰۳۵

پست الکترونیک:jalilfaridfar@mail.mui.ac.ir