اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود در تاریخ ۲۱ ، ۳۰ مهرماه و ۱۲ آبان ۹۷ برروی ۲۴۰ نفر از دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی توسط دفتر مشاوره و سلامت روان این دانشکده ها اجرا گردید.