اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود در دانشکده داروسازی

پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود در روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه ۹۷ برروی ۹۳ نفر از دانشجویان این رشته توسط دفتر مشاوره و سلامت روان دانشکده اجرا گردید.