جلسه تخصصی کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با عنوان "درمان گام به گام افسردگی" برگزار گردید.

در این جلسه به تاریخچه،اصول و مفاهیم پایه در درمان شناختی رفتاری اشاره گردید و بحث و تبادل نظر انجام شد.