اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی