شرکت سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان در جلسه «بررسی و تدوین شیوه نامه مشاوره والدین دانشجویان شاهد و ایثارگر»

جلسه بررسی و تدوین شیوه نامه مشاوره والدین دانشجویان شاهد و ایثارگر در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور سرپرست و کارشناسان دانشجویان شاهد و ایثارگر، معاون مدیر امور آموزشی ، سرپرست و کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان و رئیس اداره خدمات آموزشی در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید و شیوه مشاوره والدین دانشجویان شاهد و ایثارگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.