بازدید سرپرست اداره مشاوره وسلامت روان از دفتر مشاوره خوابگاه سیدالشهداء

در روز یکشنبه ۱۵ مهرماه ۹۷، آقای دکتر فریدفر از دفتر مشاوره خوابگاه سیدالشهدا بازدید نموده و درخصوص مسایل و مشکلات این دفتر با مسئول خوابگاه به تبادل نظر پرداختند.