اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود توسط دفتر مشاوره دانشکده دندانپزشکی

در روز یکشنبه مورخ ۹ مهر۹۷ پرسشنامه غربالگری دانشجویان جدیدالورود برروی ۹۰ نفر اجرا گردید.