اجرای پرسشنامه ویژه دانشجویان جدیدالورود توسط دفتر مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی

این پرسشنامه ها در روز شنبه ۸ مهر ۹۷ در کلاس   شماره ۹ دانشکده پرستاری، برروی ۸۲ نفر از دانشجویان جدیدالورود اجرا گردید.