نشست سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با مسئولین شب خوابگاه های دختران

با توجه به اهمیت خوابگاه های دانشجویی و نقش آن در ایجاد نشاط معنوی و حفظ آرامش جسمی،روحی و اعتلای شخصیت آنان جلسه ای با حضور سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با مسئولین شب خوابگاه های دختران برگزار گردید. در این جلسه راه کارهای عملی به منظور تسهیل و بهبود کیفیت و در سطح خوابگاه های دانشجویی، همچنین تدوین مقررات و ضوابط شفاف باهدف رعایت حقوق فردی و جمعی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خود باوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.