جلسه تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان

در این جلسه گزارشی توسط سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان پیرامون اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبل  ارائه گردید و درباره اقدامات اجرایی درفصل تابستان و طرح های پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.