جلسه هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده دندانپزشکی

در این جلسه که روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۵  در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.مسئولین دانشکده و کارشناسان اداره مشاوره وسلامت روان دانشگاه درخصوص فرایند پیگیری وضعیت دانشجویان دارای افت تحصیلی ، تعداد دانشجویان مشروط رشته دندانپزشکی ، پیگیری دانشجویان در معرض خطر و دارای مشکلات روحی روانی ، غربالگری دانشجویان جدیدالورود  و حضور و غیاب توسط اساتید (جهت پیشگیری از مشکلات آموزشی) به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.