جلسه هم اندیشی مدیریت فرهنگی و مدیریت مشاوره و سلامت روان

به همت مدیریت فرهنگی (آقای فزوه) و مدیریت مشاوره و سلامت روان (آقای دکتر فریدفر)، جلسه هم اندیشی با حضور جناب آقای دکتر دوازده امامی ( استاد دانشگاه و متخصص و مشاور مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی) و سرکار خانمها: کریمی (رییس اداره فرهنگی هنری) و شریفیان (کارشناس اداره مشاوره) باهدف برگزاری کارگاه های مهارتهای زندگی به شیوه جدید ویژه دانشجویان دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۲۹/۳/۹۷ در حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.