جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان

جلسه شورای سیاستگذاری اداره مشاوره و سلامت روان در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۹ در محل مرکز مشاوره دانشگاه با حضور اعضای جلسه، آقایان: دکتر فریدفر، دکتر خیرآبادی، دکتر ابطحی ، دکتر نصیری ، دکتر علی بیک و خانم صالحی برگزار گردید.در این جلسه مصوبات جلسه قبل و اقدامات انجام شده بررسی و درخصوص مشکلات داتشجویان مراجعه کننده به اداره مشاوره، تبادل نظر انجام شد