جلسه هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست و کارشناسان اداره مشاوره و سلامت روان با ریاست و مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با حضور آقای دکتر فریدفر (سرپرست اداره مشاوره و سلامت روان ) ، خانم دکتر طالقانی (ریاست دانشکده )، آقای دکتر یزدان خواه (معاون آموزشی) ، خانم دکتر بابایی (معاون دانشجویی فرهنگی)، آقای دکتر ابطحی (مشاور) و  خانمها عابدی و صالحی (کارشناسان اداره مشاوره) در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۸ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. در این جلسه درخصوص دانشجویان دارای افت تحصیلی و اقدامات مورد نیاز از طرف معاونت آموزشی و اداره مشاوره و کارگاه های لازم ویژه دانشجویان جدیدالورود بحث و تبادل نظر انجام شد.