جلسه نحوه پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی

جلسه نحوه پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ در دانشکده داروسازی با حضور آقایان دکتر: جعفریان (ریاست دانشکده)، دکتر سهرابی (دبیر ستاد شاهد و ایثارگر)، دکترعلی عمرانی (معاون آموزشی دانشکده)، خانم دکتر یکدانه (مسئول اساتید مشاور دانشکده)، آقای دکتر جهانیان و خانم دکتر اکبری (اساتید مشاور دانشکده)، آقای براتی (کارشناس ستاد شاهد)، خانم مصلحی (کارشناس آموزشی دانشکده) و خانم حسینی (کارشناس دفتر مشاوره دانشکده) برگزار گردید.

در این جلسه به لزوم بررسی وضعیت دانشجویان دارای افت تحصیلی و فرایند ارجاع به استاد مشاور و دفتر مشاوره به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.