دومین جلسه اساتید مشاور دانشکده دندانپزشکی

دومین جلسه اساتید مشاور در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ در سالن کنفرانس دانشکده دندانپزشکی با حضور آقای دکتر علی بیک (مشاور اداره مشاوره) ، آقای دکتر جعفرزاده (معاون آموزشی دانشکده) ، سرکار خانمها: دکتر خزیمه (سرپرست اساتید مشاور) ، دکتر طهانی، دکتر صابری، دکتر کارگهی ، آقای دکتر ناصری : (اساتید مشاور) خانم شامیر (کارشناس آموزشی) و خانم عابدی (کارشناس دفتر مشاوره) برگزار گردید. در این جلسه درخصوص مسایل و مشکلات برخی از دانشجویان و راهکارهای لازم به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.