جلسه کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان

جلسه کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۰ در محل اداره مشاوره و سلامت روان با حضور آقایان: دکتر حسینی (معاون دانشجویی فرهنگی و رییس کمیته )،  دکتر فریدفر (سرپرست اداره مشاوره)، دکتر خیرآبادی (روانپزشک)، آقای اسماعیلی (مدیر امور دانشجویی) و خانم شریفیان (دبیر کمیته) برگزار گردید.

در این جلسه اقدامات و هماهنگی های لازم در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و حمایتی جهت دانشجویان تصویب گردید.