کارگاه آموزشی «مهارت های ارتباطی و سبک زندگی سالم

به مناسبت هفته خوابگاه، کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی و سبک زندگی سالم » روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ در دفتر مشاوره خوابگاه دکتر کرمانی و میلاد با حضور سرکار خانم هدایت نیا برگزار گردید.

در این کارگاه ۸ مهارت مقابله ای از قبیل: استفاده از سیستمهای حمایتی ، حل مساله، خودآرام سازی، حفظ کنترل درونی، خودگویی مثبت، عوارض شوخ طبعی، ورزش و پاداش دهی آموزش داده شد.